TOP Szkoleń:


Szkolenia indywidualne:

Trenerzy NLP certyfikowani przez:

Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce

Wpis w encyklopedii "Who is Who" w Polsce:

Who is Who w Polsce

Media o nas:

Wywiad w Radiu Złote Przeboje


Współpraca:
Polityka Prywatności firmy
Centrum Rozwoju Osobistego

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisów Centrum Rozwoju Osobistego akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zasobów serwisów Centrum Rozwoju Osobistego.

Centrum Rozwoju Osobistego z siedzibą przy ul. Łochowskiej 1/29 lok. 142, 03-757 Warszawa prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą:Janusz Gołyński Centrum Rozwoju Osobistego, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 838-163-30-53, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00089/2014, będące wydawcą serwisów, biuletynów i właścicielem stron http://www.cro.net.pl/ oraz http://bezpiecznahipnoza.pl/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika stron www należących do Centrum Rozwoju Osobistego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod domeną http://www.cro.net.pl/Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Centrum Rozwoju Osobistego nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i biuletynu.

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Centrum Rozwoju Osobistego oraz nie nabywać szkoleń i usług oferowanych przez Centrum Rozwoju Osobistego.Dane Osobowe (RODO)

W czasie korzystania z serwisów należących do Centrum Rozwoju Osobistego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rozwoju Osobistego, z siedzibą przy ul. Łochowskiej 1/29 lok. 142, 03-757 Warszawa, zwany dalej jako Administrator. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

2.Centrum Rozwoju Osobistego w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowało wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

4. Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)Rozporządzenia w celu świadczenia usług, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych na stronie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika (np. zamieszczania opinii), wysyłania biuletynów, materiałów poszkoleniowych, przesłania ofert szkoleń, w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów lub usług, a także dla innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania wynikające z Ustaw.

 

5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Centrum Rozwoju Osobistego to:
- nazwa użytkownika
- adres e-mail
- numer telefonu
- imię
- nazwisko
- adres pocztowy
- Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
- lokalizacja geograficzna
- dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do strony
- dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
- identyfikator urządzenia mobilnego
- typ systemu operacyjnego
- typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania ze strony, aktualnego statusu
- historia zakupów i wybierane linki
- preferencje i wybory na przykład subskrypcje
- preferowany język i waluta
- opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem strony
- Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.


6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy; w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

 

7. W niektórych wynajmowanych salach szkoleniowych /apartamentach, w których szkolenia się obywają może występować monitoring wizyjny, którego administratorem danych jest firma zewnętrza.

 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
• przenoszenia danych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Centrum Rozwoju Osobistego udostępni każdemu użytkownikowi na jego żądanie wglądu do jego danych. Każdy z Użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez Centrum Rozwoju Osobistego jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@cro.net.pl.

W przypadku gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Centrum Rozwoju Osobistego przy ul. Łochowskiej 1/29 lok. 142, 03-757 Warszawa.


9. Pani/Pana Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

 

11. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz z adresem mailowym, wyraża zgodę na otrzymywanie od Centrum Rozwoju Osobistego drogą elektroniczną na wskazany przeze niego w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Centrum Rozwoju Osobistego w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017r., poz. 1219 ze zm.)

 

12. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz z numerem telefonu, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną i SMSową na podany przeze niego numer telefonu.

 

13. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:


- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

14. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Umowny niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Centrum Rozwoju Osobistego. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Centrum Rozwoju Osobistego skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Centrum Rozwoju Osobistego w prowadzonej działalności i realizacji zamówień.

 

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Centrum Rozwoju Osobistego. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

 

16. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione niepowołanym do tego osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 

17. W związku z realizacją usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień oraz podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmioty powiązane z Centrum Rozwoju Osobistego. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

- Dane transakcyjne, w tym Dane Osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz
PayPro SA (www.przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

- Dane transakcyjne, w tym Dane Osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

- Dane transakcyjne, w tym Dane Osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, NIP: 779-23-08-495 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.


Subskrypcja bezpłatnego biuletynu CRO

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Centrum Rozwoju Osobistego wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Centrum Rozwoju Osobistego zwracać się do czytelników po imieniu.


Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych od Centrum Rozwoju Osobistego.


 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie Usług i Produktów oferowane przez Centrum Rozwoju Osobistego wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.


Zapisując się na szkolenie / kupując produkt, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną (w tym SMSem) od Centrum Rozwoju Osobistego oraz zgadzasz się na dodanie do listy Absolwentów danego szkolenia / listy osób, które kupiły dany produkt.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Centrum Rozwoju Osobistego zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Centrum Rozwoju Osobistego rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Centrum Rozwoju Osobistego.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane Osobowe podane na serwisach należących do Centrum Rozwoju Osobistego przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, opinii na temat szkoleń itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Centrum Rozwoju Osobistego nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Korzystając ze Stron Centrum Rozwoju Osobistego Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych tożsamych technologii.

 

Centrum Rozwoju Osobistego w swoim serwisie wykorzystuje ciasteczka, zwane dalej plikami cookie.

 

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m. in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

 

W serwisach Centrum Rozwoju Osobistego pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
-utrzymanie sesji Użytkownika
-zapisanie stanu sesji Użytkownika
-umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania
-zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie Użytkownika
-zapisanie informacji niezbędnych do przyjmowania zamówień
-przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu
-zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy
-przywrócenie sesji Użytkownika
-zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie/szkoleniu
-sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo
-umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu/szkolenia (opcja „zapamiętaj mnie”);
-dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkowników
-ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości -ułatwiających pracę z serwisem
-przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie/szkoleniu
-wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym
-wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

Centrum Rozwoju Osobistego korzysta również z usług podmiotów trzecich, których lista stale się zmienia. Pliki cookies firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych operatora, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:


– Google Analytics – pliki Cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych Danych Osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

 

– Społecznościowe – Pliki zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest), logowaniu do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook), oglądaniu filmów (YouTube, Vimeo).

 

– Reklamowe – pliki Cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.

 

Większość plików Cookies podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 

Jednocześnie informujemy, iż niektóre elementy serwisów Centrum Rozwoju Osobistego mogą obsługiwać zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Centrum Rozwoju Osobistego lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

Centrum Rozwoju Osobistego zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia
użytkownika.

 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i biuletynach należących do Centrum Rozwoju Osobistego.

W przypadku pytań proszę pisać:

cro@cro.net.pl

 

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyłem firmę Centrum Rozwoju Osobistego, aby pomagać ludziom osiągnąć sukces w życiu. Mimo że metody NeuroLingwistycznego Programowania (NLP) i Hipnozy, które prezentuję i stosuję na szkoleniach są bardzo praktyczne, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Szczególnie należy pamiętać iż grupowe szkolenia NeuroLingwistycznego Programowania (NLP) i Hipnoterapia NIE zastępują psychoterapii. Jeżeli jesteś w trakcie psychoterapii lub leczenia skonsultuj się przed zapisaniem się na kurs ze swoim psychoterapeutą lub lekarzem. Metody NeuroLingwistycznego Programowania (NLP) i Hipnoterapia mogą bardzo pomóc i wzmocnić psychoterapię. Porady i metody, które poznajesz na szkoleniach powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z Twoim własnym indywidualnym przypadkiem.
Zawarte na stronach Centrum Rozwoju Osobistego oraz w biuletynie moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.
Opinie wyrażone przez uczestników szkoleń, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją osobistą opinią.

 

Centrum Rozwoju Osobistego oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładam ogromną wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, jednakże nie mogę odpowiadać za ich kompetencje i poczynania. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.


Pamiętaj, że strona Centrum Rozwoju Osobistego oraz wszelkie biuletyny poradniki zostały stworzone aby pomóc Tobie żyć łatwiej, lepiej i z większym zapałem.